BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

 

 

Zitting van dinsdag 19 december 2023

 

 

Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps (voorzitter); Bart Van Couwenberghe (burgemeester); Anke Dehuisser (algemeen directeur); Wim Bollaert, Gerda Lambrecht, Lenn De Cleene en Els Pauwels (schepenen); Jozef Ampe, Goedele Breyne, Diederik Vandendriessche, David Van den Bergh, Katia Devriendt, Filip Craen, Marie Misselyn, Isabelle De Meese, Veerle D'Haene, Jos Peeters, Irenè Arnalsteen en Sandra Maes (raadsleden);

Verontschuldigd: Stefan Beeldens (raadslid);

 

 

BBC 2020-2025 - Aanpassing meerjarenplan AGB 2023 & vaststelling kredieten 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad, in openbare zitting,

 

Juridische achtergrond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter

goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Artikel 257 §1. DLB 22/12/2017 derde lid

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

 

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

 

Artikel 5 §2 van de statuten van het AGB vermeldt als maatschappelijk doel het beheer, de

exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van infrastructuren bestemd voor sportieve

activiteiten of ontspanningsdoeleinden, die eigendom zijn van het AGB of onder haar beheer gebracht. Het AGB heeft als tweede doel het inrichten en organiseren van sport- en ontspanningsactiviteiten.

 

Feiten en context

De aanpassing meerjarenplan 2023 & vaststelling kredieten 2024 voor het AGB werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 6 november 2023.

 

De accountant en consultant, Moore Finance & Tax, heeft op basis van de aangeleverde gegevens de berekeningen gemaakt die de basis vormen voor de aanpassing van het meerjarenplan waarbinnen het AGB haar opdracht verder kan vervullen, namelijk het aanleggen van nieuwe accommodatie, het optimaliseren van de bestaande accommodatie en het voeren van een dagelijkse werking.

 

Argumentatie

In het meerjarenplan 2020-2025 is één strategische doelstelling opgenomen:

‘Het AGB zorgt voor het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van

infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten of ontspanningsdoeleinden.’

 

Er zijn 3 actieplannen:

• Aanleggen van nieuwe accommodatie

• Optimaliseren van bestaande accommodatie

• Dagelijkse werking

 

Er zijn 8 acties:

• Aanleg kunstgrasveld en renovatie sportterreinen site L. Dumortierstraat

• Vernieuwen goederenlift cafetaria Sportpark Hove

• Plaatsing van extra vluchtdeuren aan het JOC (2024)

• AGB Hove vernieuwt zijn skatepark

• Klimatisatie in de sporthal optimaliseren

• Vernieuwen van de verlichting van het natuurgrasveld aan het Sportpark (2022)

• Vernieuwen van de rainmobiel voor het grasveld van het Sportpark

• Dagelijkse werking AGB

 

Bij de vaststelling van de kredieten voor 2024 is het AGB verplicht om voor ten minste drie toekomstige boekjaren de financiële consequenties te beschrijven. Zoals in bij het lokaal bestuur Hove wordt er in de huidige aanpassing meerjarenplan voor gekozen om dit uit te breiden naar vier toekomstige jaren. De financiële rapportering behandelt dus de jaren 2020 - 2027.

 

Voor de jaren 2020 tot en met 2022 worden de cijfers van de goedgekeurde jaarrekeningen opgenomen.

 

Financiële weerslag

De aanpassing meerjarenplan van het AGB Sport en Ontspanning Hove 12/2023 & vaststelling kredieten 2024 wordt goedgekeurd met volgende cijfers:

 

Voor 2020

Beschikbaar budgettair resultaat: 478.553 EUR

Autofinancieringsmarge:  -157.337 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:   -142.239 EUR

 

Voor 2021

Beschikbaar budgettair resultaat: 478.893 EUR

Autofinancieringsmarge: 340 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 48.339 EUR

 

Voor 2022

Beschikbaar budgettair resultaat: 346.097 EUR

Autofinancieringsmarge: 23.648 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 63.503 EUR

 

Voor 2023

Beschikbaar budgettair resultaat: 468.437 EUR

Autofinancieringsmarge: -21.033 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 49.645 EUR

 

Voor 2024

Beschikbaar budgettair resultaat: 437.200 EUR

Autofinancieringsmarge: -22.551 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 73.826 EUR

 

Voor 2025

Beschikbaar budgettair resultaat: 404.598 EUR

Autofinancieringsmarge: -23.917 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 68.705 EUR

 

Voor 2026

Beschikbaar budgettair resultaat: 370.802 EUR

Autofinancieringsmarge: -25.110 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:101.238 EUR

 

Voor 2027

Beschikbaar budgettair resultaat: 335.386 EUR

Autofinancieringsmarge: -26.730 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:122.600 EUR

 

 

BESLUIT: Goedkeuring aanpassing meerjarenplan AGB 2023 en vaststelling kredieten 2024
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2023 en vaststelling kredieten 2024 van het AGB goed.