BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

 

 

Zitting van dinsdag 30 januari 2024

 

 

Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps (voorzitter); Bart Van Couwenberghe (burgemeester); Anke Dehuisser (algemeen directeur); Wim Bollaert, Gerda Lambrecht, Lenn De Cleene en Els Pauwels (schepenen); Jozef Ampe, Diederik Vandendriessche, David Van den Bergh, Katia Devriendt, Filip Craen, Stefan Beeldens, Marie Misselyn, Isabelle De Meese, Veerle D'Haene, Jos Peeters, Irenè Arnalsteen en Sandra Maes (raadsleden);

Verontschuldigd: Goedele Breyne (raadslid);

 

 

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie - vaststelling

 

De gemeenteraad, in openbare zitting,

 

Juridische achtergrond

        Grondwet, artikel 170, §4 en artikel 173.

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 40, §3.

        Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform, artikel 21, eerste lid.

        Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7.

        Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 over het retributiereglement – afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties 2020-2025, artikel 4.

        Besluit College van Burgemeester en Schepenen van 15 november 2021 waarin het college akkoord gaat met de deelname van de gemeente Hove als pilootgemeente aan het Vastgoedinformatieplatform.

        Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2022 over de aansluiting op het Vastgoedinformatieplatform en het aanvullend retributiereglement vastgoedinformatie.

 

Feiten en context

Gemeente Hove is aangesloten op het Vastgoedinformatieplatform (VIP) sinds 3 oktober 2022.

Op 22 december 2023 is het VIP-decreet finaal goedgekeurd en bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het decreet treed in werking op 1 januari 2024. 

 

In de decreetfase moeten de Verwerkersovereenkomst en het GR-besluit/retributiereglement van 27 september 2022, die van kracht zijn tijdens de MVP-fase (fase voor het decreet) afgestemd worden op het decreet en opnieuw voorgelegd worden aan de eerstvolgende gemeenteraad.

 

In deze nieuwe fase zullen het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) en de lokale besturen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn. De Toetredingsovereenkomst bundelt

        de overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken volgens  AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

        de verwerkersovereenkomst voor het innen van gemeentelijke retributies door Athumi.


De huidige Verwerkersovereenkomst blijft geldig tot de Toetredingsovereenkomst getekend is.

 

Argumentatie

Aanvragers wensen informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld te ontvangen;

 

De gemeente vindt het belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;

 

Gemeenten zijn op zoek naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;

 

Het Vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen, en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;

 

Het Vastgoedinformatieplatform wordt beheerd door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) zoals geregeld in het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

De gemeente kan via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen in een product, zoals omschreven in artikel 2.2.5° van dit besluit, en dit product met vastgoedinformatie ontsluiten;

 

Het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers voor de gemeente brengt een administratieve last en bijhorende kost met zich mee;

 

De gemeente Hove wenst de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager ervan te verhalen;

 

Deze retributie helpt het financieel evenwicht van de gemeente te behouden.

 

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): We hebben ook het kadaster – hier komt alles samen? Kan je al deze info daar niet verkrijgen?

 

Wim: Ik zie niet direct de link met het kadaster staan. Dat kan zijn dat het de basisinlezing is, maar ik zie het hier niet direct instaan. We zullen het nog weten te zeggen.

 

Financiële weerslag

Dienstjaar

2024 en volgende

Volgnummer actie

AC00059

Actie korte omschrijving

Dagelijkse werking omgeving

Code beleidsveld /

Code ARK

0600/70200000

Omschrijving

opbrengsten uit prestaties

Volgnummer (MJP)

001176

Bedrag

 

 

 

BESLUIT: Vaststelling retributiereglement vastgoedplatform
eenparig aangenomen.
 

Artikel 1

De gemeente Hove werkt voor aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform overeenkomstig het VIP-decreet dat goedgekeurd is op 22 december 2023 en in werking trad op 1 januari 2024.

 

Artikel 2

Artikel 2.1. - Vervanging voorgaande reglementering

Dit reglement vervangt vanaf 1 februari 2024 alle retributiereglementen die betrekking hebben op aanvragen van producten, die kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform.

 

Artikel 2.2. - Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

 

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

 

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

 

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

 

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

 

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf (Athumi) in de vorm van een naamloze vennootschap;

 

8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

 

9° algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

 

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product; 

 

 

Artikel 2.3. - Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

 

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Hove een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

 

 

Artikel 2.4. – Aanvrager van vastgoedinformatie

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi. (https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/athumi-het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/gebruikersomgeving-vastgoedinformatieplatform)

 

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

 

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van de gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

 

        externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

        lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        gerechtelijke overheden;

        hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

        politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

 

 

Artikel 2.5. - Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijk bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

 

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

80 EUR

 

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

 

 

Artikel 2.6. - Inning

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

 

 

Artikel 2.7. - Toetredingsovereenkomst: verwerking van persoonsgegevens en heffingen

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Hove en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Hove wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

 

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Hove en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die te vinden is als Bijlage 1.

 

De Toetredingsovereenkomst, inclusief bijlagen 1 tot en met 4, wordt goedgekeurd.

 

 

Artikel 2.8. - Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product dat de gemeente Hove via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het vastgoeddossier een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

 

Artikel 2.9. - Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Artikel 3

Heft met ingang van 1 februari 2024 het aanvullend retributiereglement vastgoedinformatie, zoals vastgesteld in de zitting van de gemeenteraad van 27 september 2022 op.