Gemeente Hove

Zitting van dinsdag 30 januari 2024

Om 20:02

Da Capo, Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

Juridische achtergrond

Artikel 32, 74, 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 

BESLUIT: Goedkeuring notulen
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vorige zitting zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

A. Zora Werkt - MJP - goedkeuring

 

Juridische achtergrond

De overeenkomst met statutaire draagkracht voor de interlokale vereniging Zora Werkt stelt in artikel 18 dat het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité deze heeft vastgesteld.

Het beheerscomité van Zora Werkt keurde de aanpassing van het meerjarenplan goed op 17 november 2023. 

 

Feiten en context

Zie de nota als bijlage die uitgebreid toelichting geeft over de aanpassing van het meerjarenplan.

 

Argumentatie

Zie voor uitgebreide toelichting en argumentatie voor de aanpassing de nota als bijlage.

 

Het beheerscomité van Zora Werkt stelt voor een nieuwe, correctere en meer billijke verdeelsleutel te hanteren vanaf 2023, namelijke een 'dubbele' verdeelsleutel:

 

Stap 1: verdeling van de overhead kosten (DEEL 1)

Dit zijn kosten die we maken om Zora Werkt toe te laten haar activiteiten uit voeren. Ze bestaan uit omkadering en diverse overhead kosten. We wensen deze kosten in eerste instantie te betalen met de diverse subsidies die we ontvangen binnen Zora Werkt.

Indien de ontvangen subsidies groter zijn dan het totaal van de overhead kosten, dient er in Stap 1 geen verdeling plaats te vinden.

Indien de ontvangen subsidies onvoldoende zijn om de overhead kosten te dragen, zal het resterend deel van deze overhead kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten, volgens de verdeelsleutel “Leefloon en inwoners”. Deze verdeelsleutel is samengesteld als het product van volgende elementen:

- Het inwonersaantal op 1/1 van het betreffende werkjaar

- Het aantal RMI gerechtigden op 31/12 van het betreffende werkjaar

 

Stap 2: verdeling van de ATB loonkosten (DEEL 2)

De loonkosten van de ATB’ers worden verdeeld volgens de verdeelsleutel “inzet”: een pro rata verdeling op basis van de inzet van het aantal VTE dat elke gemeente wenst.

Door te werken op deze manier ontstaat er een veel duidelijkere link tussen de gewenste inzet van een aantal VTE ATB’ers en de bijdrage van elke gemeente.

 

Op basis van deze verdeelsleutel wordt de gebudgetteerde bijdrage voor Hove gewijzigd (zie tabel hieronder). In deze tabel staat naast de verwachte jaarlijkse bijdrage het bedrag dat voorzien is in het meerjarenplan van ons lokaal bestuur. Daaruit blijkt dat voldoende budget werd voorzien, uitgezonderd voor 2023 waar 1.321 euro te weinig werd voorzien en 2024 waar 520 euro te weinig is.Uitgezonderd de beperkte tekorten voor 2023 en 2024  heeft deze nieuwe verdeelsleutel geen impact op het meerjarenplan van ons lokaal bestuur.

Voor 2023 en 2024 zal het nodige budget van een andere budgetpost worden gehaald. 

 

bijdrage 23

budget 23

bijdrage 24

budget 24

bijdrage 25

budget 25

bijdrage 26

budget 26

€21.321

€20.000

€ 27.520

€27.000

€ 23.912

€ 31.000

€ 28.630

€32.000

 

 

BESLUIT: Goedkeuring aanpassing meerjarenplan Zora Werkt
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de gewijzigde versie van het meerjarenplan van de interlokale vereniging Zora Werkt, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

BESLUIT:

Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024