Gemeente Hove

Zitting van dinsdag 30 januari 2024

Om 20:05

Da Capo, Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

Juridische achtergrond

Artikel 32, 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Argumentatie

 

Sandra Maes (N-VA): Kan in het verslag bij het toegevoegd punt toegevoegd worden dat het om de wijken Lege Veldkant en Ster ging?

 

Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove): Dat kan zeker aangepast worden.

 

BESLUIT: Goedkeuring notulen
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige zitting zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

Feiten en context

Rob Van den Audenaerde, afdelingshoofd mens, presenteert een stand van zaken van het BOA-decreet.

 

Argumentatie

Beknopt debat bij de behandeling van dit punt (het volledige debat is te beluisteren via de audio-opname op de website):

Marie Misselyn (Hove Beweegt): Je zegt dat je botst op infrastructuur, wat betekent dat concreet?

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): De erkenning geldt voor 99 kinderen en in de piekperiode mag je er 30% over zitten. De pieken zijn vaak kort, soms naar een uurtje maar je merkt dat de ruimte gewoonte klein is. Dat is niet comfortabel voor kinderen of begeleiders. We appreciëren Edel en haar team heel erg hierin.

We merken dat de scholen hier ook anders naar kijken: het ophalen naar de BKO is een enorme troef om te kiezen voor een school, maar het halen en vervoer van kinderen: we merken dat we nu twee keer moeten rijden naar RP2. We gaan aan scholen moeten vragen dat zij meer verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld kinderen op te vangen terwijl de bus over en weer rijdt. Als zij al voor de piekperiodes kunnen instaan, dan kunnen we piekmomenten in de BKO zelf uitvlakken. Er zijn bijvoorbeeld in de Rodenbachschool al een aantal initiatieven genomen.

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Welke definitie gebruikt Vlaanderen voor kwetsbare gezinnen?

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): Ik moet nakijken welke criteria ze gebruiken. Pas vanaf 2030 zal dat meetellen voor de subsidies. Dat gaat nog een stap achteruit zijn eerder dan vooruit.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Nog maar eens extra taken voor de gemeente, waarbij we grosso modo 100.000 euro verliezen om dezelfde taken te doen. We gaan op zoek naar nieuwe partners? Zijn er ook privémogelijkheden? Wat is daar de piste? Het gaat misschien maar om 2030?

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): Ik denk niet aan concrete partners als het gaat om BKO aansluitend aan de school. Tijdens vakanties is er meer interesse, we zien dat ook aan de lucratieve kampen die ook direct uitverkocht zijn. Sommige besturen werken nauwer samen met de scholen zodat de kinderopvang op de eigen site van de BKO kan gebeuren en toch ook een ploeg medewerkers hebben op de school om daar ook kinderopvang te organiseren. We stoten daar op persoonstekort. De gesplitste shiften zijn ook zeer moeilijk om te vinden. We kunnen bekijken of het mogelijk is om mensen polyvalent aan te nemen? Bijvoorbeeld in combinatie met logistieke hulp in dienstencentrum. Een stap vooruit zou zijn als onderwijs en BKO in aanmerking zouden komen voor flexijobs, dat zou vanaf 1 april duidelijker moeten worden. Met het bedrag dat de ouders betalen – met een aantal kinderen kan je een medewerker betalen. Als een uur 20 euro kost, heb je niet zo veel kinderen nodig met een beperkte bijdrage. De financiering moet wel lukken, maar de infrastructuur is wel een ander verhaal.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Over welk bedrag spreken we?

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): Het wisselt wat – het gaat om ongeveer 45.00 euro. We kunnen onze prijs nog op een billijke manier verhogen. We hangen nu wat achteraan in het peloton, 10 cent zou niet zo zwaar doorwegen voor de ouders.

 

Marie Misselyn (Hove Beweegt): Ik denk dat het belangrijk is dat we waakzaam blijven om de scholen niet nog extra te belasten. Ik denk dat het een aandachtspunt is.

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): Ik zie veel bereidheid bij het bestuur en bij de ploeg om initiatief te nemen. We moeten daar echt in samenwerken. Op een gegeven moment hadden we 60 kinderen die van Groen Schooltje en RP1 kwamen, daar moesten we volgens de ratio van agentschap opgroeien 1 gekwalificeerde begeleider meesturen per 14 kinderen. RP1 stuurt nu al één personeelslid mee. Dit gaat echt niet lukken met alleen onze eigen BKO, de scholen

 

Marie Misselyn (Hove Beweegt): Dan denk ik dat de piste van flexijobbers het beste is?

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): Hopelijk geeft dat wat soelaas – het gaat maar over korte periodes.

 

Filip Craen (Hove Beweegt): De kinderen van buiten de gemeente worden vandaag wel meegeteld, maar in de toekomst niet meer als ze van buiten de gemeente komen?

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): Er zullen twee parameters zijn: in Hove wonen en in Hove school lopen is een tweede parameter, die het meeste doorweegt. Op basis van de analyse moeten we een goed financieel plan maken.

 

Filip Craen (Hove Beweegt): Als er op een of andere manier een scheve verschuiving van middelen is, dan kan het toch ook geen kwaad om als gemeenten de koppen bij elkaar te steken.

 

Rob Van den Audenaerde (afdelingshoofd mens): Het gros van de kinderen wonen hier en gaan hier naar school. Er is een stuk intergemeentelijk solidariteit, want er zullen ook kinderen vanuit Hove in een andere gemeente school lopen en daar naar de BKO gaan. Wij zitten in de top 5 van best gesubsidieerde BKO’s, dus we gaan dit ook erg voelen. 

 

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van het BOA-decreet.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

Juridische achtergrond

Artikel 41 5° van het decreet over het lokaal bestuur

 

Feiten en context

In de meerjarenplanning werd een toelage aan VZW Jeugdig Centrum voorzien, ter aanvulling van de subsidie van het departement Jeugd, Cultuur en Media voor de renovatie van hun jeugdlokalen. Het doel van de subsidie, de modaliteiten en wijze van uitbetaling dient vastgelegd te worden in een samenwerkingsovereenkomst.

 

Argumentatie

Stefan Beeldens (pH7-Positief Hove): De samenwerkingsovereenkomst is redelijk kort, maar vrij helder. Ik zie twee twijfels doorkomen: enerzijds: de timing – préfinanciering. Zijn daar al precedenten? En artikel 2: wanneer het beschikbare budget ontoereikend is, zal het jeugdig centrum moeten kiezen om dingen niet uit te voeren. Staat er druk op het budget? Er is 30.000 euro marge en er is ook een potje.

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): De vragen zullen eerder aan de scouts moeten gesteld worden. Wij hebben geen vragen gekregen buiten dat wat er instaat. Subsidies kunnen na 3 maanden binnenkomen. We dekken hen hiermee in zodat ze geen lening op korte termijn moeten aangaan zodat ze de eerste facturen kunnen betalen.

 

Stefan Beeldens (pH7-Positief Hove): En de druk op budget?

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Er zijn al veel activiteiten georganiseerd, en ook nieuwe activiteiten zodat het echt een project van hen is. Het is belangrijk dat het gedragen is door de volledige groep. Ze proberen zoveel mogelijk ruimte in hun budget te voorzien.

 

Stefan Beeldens (pH7-Positief Hove): Wanneer is de start van de werken?

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Voor elke stap moet je terug naar Vlaanderen en die hebben dan een maand tijd om hun fiat te geven. Er zitten vertragingsmanoeuvres in die niet onze bedoeling zijn, maar ze zijn daarvan op de hoogte. De financiering is voorzien en we hebben tijd om dit te realiseren.

 

Stefan Beeldens (pH7-Positief Hove): Wat betreft het andere dossier voor de jeugdlokalen?

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Het technisch dossier is nu rond en dat gaan we nu aftoetsen met JAanimo om te bekijken of het overeenkomt met de verwachtingen.

 

Stefan Beeldens (pH7-Positief Hove): Start is niet voor deze legislatuur?

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Als het technisch dossier rond is? Ik denk dat we geen omgevingsvergunning moeten aanvragen, maar er is wel een probleem met het dak met insijpelend vocht, dat we nog moeten oplossen.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Gaat de gemeente dit actief opvolgen? De gemeente heeft ook toegang tot de werf?

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Van zodra de omgevingsvergunning rond is, trekken wij ons terug uit het dossier. Wat niet wegneemt dat gezien de subsidies we ons het recht voorbehouden om toezicht te houden.

 

 

Dienstjaar

2024

Volgnummer actie

AC000175 

Actie korte omschrijving

Investeringssubsidie Scoutslokalen

Code beleidsveld /

Code ARK

0750/66400000

Omschrijving

Jeugdsector en verenigingsondersteuning / Toegestane investeringssubsidies

Volgnummer (MJP)

MJP002384

Bedrag

252.000

 

 

Kredietcontrole

Er is voldoende budget beschikbaar.

 

 

BESLUIT: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst nominatieve toelage VZW Jeugdig Centrum
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met VZW Jeugdig Centrum voor de nominatieve toelage met als doel de renovatie van de jeugdlokalen, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 30 januari 2024

 

Juridische achtergrond

        Grondwet, artikel 170, §4 en artikel 173.

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 40, §3.

        Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform, artikel 21, eerste lid.

        Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7.

        Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 over het retributiereglement – afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties 2020-2025, artikel 4.

        Besluit College van Burgemeester en Schepenen van 15 november 2021 waarin het college akkoord gaat met de deelname van de gemeente Hove als pilootgemeente aan het Vastgoedinformatieplatform.

        Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2022 over de aansluiting op het Vastgoedinformatieplatform en het aanvullend retributiereglement vastgoedinformatie.

 

Feiten en context

Gemeente Hove is aangesloten op het Vastgoedinformatieplatform (VIP) sinds 3 oktober 2022.

Op 22 december 2023 is het VIP-decreet finaal goedgekeurd en bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het decreet treed in werking op 1 januari 2024. 

 

In de decreetfase moeten de Verwerkersovereenkomst en het GR-besluit/retributiereglement van 27 september 2022, die van kracht zijn tijdens de MVP-fase (fase voor het decreet) afgestemd worden op het decreet en opnieuw voorgelegd worden aan de eerstvolgende gemeenteraad.

 

In deze nieuwe fase zullen het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) en de lokale besturen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn. De Toetredingsovereenkomst bundelt

        de overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken volgens  AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

        de verwerkersovereenkomst voor het innen van gemeentelijke retributies door Athumi.


De huidige Verwerkersovereenkomst blijft geldig tot de Toetredingsovereenkomst getekend is.

 

Argumentatie

Aanvragers wensen informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld te ontvangen;

 

De gemeente vindt het belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;

 

Gemeenten zijn op zoek naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;

 

Het Vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen, en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;

 

Het Vastgoedinformatieplatform wordt beheerd door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) zoals geregeld in het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

De gemeente kan via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen in een product, zoals omschreven in artikel 2.2.5° van dit besluit, en dit product met vastgoedinformatie ontsluiten;

 

Het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers voor de gemeente brengt een administratieve last en bijhorende kost met zich mee;

 

De gemeente Hove wenst de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager ervan te verhalen;

 

Deze retributie helpt het financieel evenwicht van de gemeente te behouden.

 

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): We hebben ook het kadaster – hier komt alles samen? Kan je al deze info daar niet verkrijgen?

 

Wim: Ik zie niet direct de link met het kadaster staan. Dat kan zijn dat het de basisinlezing is, maar ik zie het hier niet direct instaan. We zullen het nog weten te zeggen.

 

Dienstjaar

2024 en volgende

Volgnummer actie

AC00059

Actie korte omschrijving

Dagelijkse werking omgeving

Code beleidsveld /

Code ARK

0600/70200000

Omschrijving

opbrengsten uit prestaties

Volgnummer (MJP)

001176

Bedrag

 

 

 

BESLUIT: Vaststelling retributiereglement vastgoedplatform
eenparig aangenomen.
 

Artikel 1

De gemeente Hove werkt voor aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform overeenkomstig het VIP-decreet dat goedgekeurd is op 22 december 2023 en in werking trad op 1 januari 2024.

 

Artikel 2

Artikel 2.1. - Vervanging voorgaande reglementering

Dit reglement vervangt vanaf 1 februari 2024 alle retributiereglementen die betrekking hebben op aanvragen van producten, die kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform.

 

Artikel 2.2. - Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

 

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

 

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

 

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

 

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

 

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf (Athumi) in de vorm van een naamloze vennootschap;

 

8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

 

9° algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

 

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product; 

 

 

Artikel 2.3. - Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

 

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Hove een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

 

 

Artikel 2.4. – Aanvrager van vastgoedinformatie

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi. (https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/athumi-het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/gebruikersomgeving-vastgoedinformatieplatform)

 

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

 

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van de gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

 

        externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

        lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        gerechtelijke overheden;

        hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

        politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

 

 

Artikel 2.5. - Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijk bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

 

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

80 EUR

 

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

 

 

Artikel 2.6. - Inning

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

 

 

Artikel 2.7. - Toetredingsovereenkomst: verwerking van persoonsgegevens en heffingen

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Hove en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Hove wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

 

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Hove en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die te vinden is als Bijlage 1.

 

De Toetredingsovereenkomst, inclusief bijlagen 1 tot en met 4, wordt goedgekeurd.

 

 

Artikel 2.8. - Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product dat de gemeente Hove via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het vastgoeddossier een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

 

Artikel 2.9. - Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Artikel 3

Heft met ingang van 1 februari 2024 het aanvullend retributiereglement vastgoedinformatie, zoals vastgesteld in de zitting van de gemeenteraad van 27 september 2022 op.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

A. Zora Werkt - MJP - goedkeuring

 

Juridische achtergrond

De overeenkomst met statutaire draagkracht voor de interlokale vereniging Zora Werkt stelt in artikel 18 dat het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité deze heeft vastgesteld.

Het beheerscomité van Zora Werkt keurde de aanpassing van het meerjarenplan goed op 17 november 2023. 

 

Feiten en context

Zie de nota als bijlage die uitgebreid toelichting geeft over de aanpassing van het meerjarenplan.

 

Argumentatie

Zie voor uitgebreide toelichting en argumentatie voor de aanpassing de nota als bijlage.

 

Het beheerscomité van Zora Werkt stelt voor een nieuwe, correctere en meer billijke verdeelsleutel te hanteren vanaf 2023, namelijke een 'dubbele' verdeelsleutel:

 

Stap 1: verdeling van de overhead kosten (DEEL 1)

Dit zijn kosten die we maken om Zora Werkt toe te laten haar activiteiten uit voeren. Ze bestaan uit omkadering en diverse overhead kosten. We wensen deze kosten in eerste instantie te betalen met de diverse subsidies die we ontvangen binnen Zora Werkt.

Indien de ontvangen subsidies groter zijn dan het totaal van de overhead kosten, dient er in Stap 1 geen verdeling plaats te vinden.

Indien de ontvangen subsidies onvoldoende zijn om de overhead kosten te dragen, zal het resterend deel van deze overhead kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten, volgens de verdeelsleutel “Leefloon en inwoners”. Deze verdeelsleutel is samengesteld als het product van volgende elementen:

- Het inwonersaantal op 1/1 van het betreffende werkjaar

- Het aantal RMI gerechtigden op 31/12 van het betreffende werkjaar

 

Stap 2: verdeling van de ATB loonkosten (DEEL 2)

De loonkosten van de ATB’ers worden verdeeld volgens de verdeelsleutel “inzet”: een pro rata verdeling op basis van de inzet van het aantal VTE dat elke gemeente wenst.

Door te werken op deze manier ontstaat er een veel duidelijkere link tussen de gewenste inzet van een aantal VTE ATB’ers en de bijdrage van elke gemeente.

 

Op basis van deze verdeelsleutel wordt de gebudgetteerde bijdrage voor Hove gewijzigd (zie tabel hieronder). In deze tabel staat naast de verwachte jaarlijkse bijdrage het bedrag dat voorzien is in het meerjarenplan van ons lokaal bestuur. Daaruit blijkt dat voldoende budget werd voorzien, uitgezonderd voor 2023 waar 1.321 euro te weinig werd voorzien en 2024 waar 520 euro te weinig is.Uitgezonderd de beperkte tekorten voor 2023 en 2024  heeft deze nieuwe verdeelsleutel geen impact op het meerjarenplan van ons lokaal bestuur.

Voor 2023 en 2024 zal het nodige budget van een andere budgetpost worden gehaald. 

 

bijdrage 23

budget 23

bijdrage 24

budget 24

bijdrage 25

budget 25

bijdrage 26

budget 26

€21.321

€20.000

€ 27.520

€27.000

€ 23.912

€ 31.000

€ 28.630

€32.000

 

 

BESLUIT: Goedkeuring aanpassing meerjarenplan Zora Werkt
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de gewijzigde versie van het meerjarenplan van de interlokale vereniging Zora Werkt, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

Feiten en context

 

Beknopt debat bij de behandeling van dit punt (het volledige debat is te beluisteren via de audio-opname op de website):

 

Filip Craen (Hove Beweegt): We lazen met belangstelling in de besluiten dat er ging uitgetest worden hoe de verhuur anders kon verlopen. We hebben nog een aantal onduidelijkheden i.v.m. de verenigingen. Hoe ver staan jullie met het systematisch beschikbaar stellen van de alternatieven zoals de raadszaal van het OCMW-huis en het lokaaltje boven het politiekantoor ? Worden die lokalen ook beschikbaar gesteld via de website van de gemeente?  Werd er een alternatief gevonden voor de verenigingen die recurrent gebruik maakten van de verhuurzalen in de Markgraaf Er wordt in de visietekst ook gewag gemaakt van andere aanbieders dan de gemeente op vlak van zaalverhuur. Wat met een prijsverschil ten nadele van de vereniging? In dit traject sluipt ook een vraagstuk rond de (kern)taak van de gemeente om zalen te verhuren aan particulieren en bedrijven. Heeft de gemeente cijfers van 2023 over de verhouding van verhuur aan verenigingen versus verhuur aan particulieren of bedrijven (opgesplitst per verhuur faciliteit)? Hoeveel energie steken we daar vandaag in?

 

Gerda Lambrecht (N-VA): Beneden aan het politiebureau worden stiltewerkplekken gemaakt en er wordt een nieuw toegangsbeheer geïnstalleerd zodat het lokaal kan verhuurd worden. De raadzaal van het OCWM-huis is een piste die verder onderzocht dient te worden. Daar zijn wel meerdere ingrepen voor nodig, want dat gebouw is volledig open. Er is nog een andere mogelijkheid: het vergaderzaaltje in de sporthal wordt weinig gebruikt (5x per maand). ’s Avonds is dat minder aangewezen omdat er nogal veel omgevingsgeluid is.

 

Voor de verenigingen heeft Rob contact gehad met alle verenigingen en heeft voor hen een alternatief of een ander voorstel gedaan. De damesvereniging heeft een alternatief met het dienstencentrum. Voor de Parallax is geen alternatief gevonden – hier stellen we voor dat ze hun activiteiten in de ruimte van de bib laten doorgaan, aangezien zij vergaderen wanneer de bib gesloten is. We willen hiermee vermijden dat er voor en na elke les in de Markgraaf werk is: de cursisten moeten nu de zaal helemaal klaarzetten en opruimen zodat de klas kan blijven staan – ze betalen hier immers ook voor. De Parallax heeft daar volledig mee ingestemd. Andere verenigingen, zoals Okra, kunnen terecht in het kostershuisje. De grootste bekommernis was dat er drinken moest kunnen gegeven worden. De Yoga heeft een andere ruimte gevonden in Mortsel om de lessen te laten doorgaan: de Kompanie, met een betere zaal voor yoga.

  

Er werd door de interne werkgroep afgesproken om tijdens de proefperiode de activiteiten die aansluiten bij de werking/opdracht/publiek van de bib of de academie daar kunnen blijven plaatsvinden in de lokalen van de Markgraaf als er geen alternatief beschikbaar is. We denken hierbij aan Achter Glas, Erfgoedweekend of het tentoonstellingsweekend van Parallax. Bedoeling is wel dat alles van de cursisten kan blijven staan. Het is een proefperiode die we gaan testen om te bekijken hoe de alternatieven gaan vallen bij de verenigingen. We zijn er goed mee gestart. We gaan ook een inventaris maken van andere locaties die in Hove extern kunnen worden gehuurd en de prijzen daarvan. Als er verenigingen zijn die daar veel gebruik van maken bekijken we dat verder. Dat is momenteel nog niet aan de orde.

 

Op basis van steekproef januari – april 2023 verhuur lokalen Markgraaf is zaal 1, 2 en 3 39 keer verhuurd aan de privé t.o.v. 36 keer verhuurd aan een vereniging. Verhuur van lokalen gebeurt bij team vrije tijd. Het is moeilijk in te schatten hoeveel VTE dit vergt. Dat zit mee in de dagelijkse werking. Soms gaat het heel vlot, soms zijn het een paar telefoontjes. Daarenboven dient er ook rekening te worden gehouden met de inzet van de poetsmedewerkers en de technische dienst voor het onderhoud van de lokalen. Dat hangt ook af van hoe proper het achtergelaten wordt.  Verhuur is geen winstgevende onderneming. Da Capo: daar ligt de huur hoger en hier is altijd meer arbeidstijd nodig omdat er hier meer uitleg nodig is om de technische infrastructuur toe te lichten. Ik denk niet dat we hier meer winst uit halen.

 

We zitten nog altijd met de negatieve doorlichting. Het gebouw heeft ook zijn beperkingen. Door het regelmatig gebruik van zalen werd dit nog bemoeilijkt. We willen het gebouw zo optimaal mogelijk in zetten voor de kunstacademie en de bibliotheek die er gehuisvest zijn. Wij zijn hier ook het bestuur van, dus moeten we die alle kansen geven die we kunnen geven om hun werk naar behoren te kunnen doen. Op deze manier komen we daar aan tegemoet.

 

Filip Craen (Hove Beweegt): We vinden dit uittesten heel zinvol, maar als dit zou uitdijnen naar geen verhuur meer naar particulieren en verenigingen dan zou het een stap te ver kunnen zijn.

 

Gerda Lambrecht (N-VA): Dat is niet de bedoeling.

 

Filip Craen (Hove Beweegt): Dat is een geruststelling op zichzelf.

 

Jos Peeters (Fan van Hove): Nog een klein bijkomend vraagje: wat met het dienstencentrum. Daar zou ook een wijziging in de aanvraag komen?

 

Gerda Lambrecht (N-VA): Daar is zeker meer dan eens contact mee opgenomen. Verschillende verenigingen huurden de grote zaal en gaan nu naar het dienstencentrum. Het dienstcentrum staat op de wishlist nummer 1 voor vervanging. Natuurlijk het is ook niet alle dagen vrij, die hebben zelf ook een drukke agenda.

 

Jos Peeters (Fan van Hove): Het is de bedoeling dat het dienstencentrum op korte termijn mee in het systeem van de gemeente komt voor de verhuur?

 

Gerda Lambrecht (N-VA): Ik weet op dit moment niet zo goed hoe het staat. Het gaat zeker mee in de verhuur komen, op welke manier kan ik nog niet zeggen.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Dat staat nog mee op de website als verhuurbaar.

 

Gerda Lambrecht (N-VA): Dat staat niet bij recreatex. Als externen kan je het niet huren via het systeem, maar kan je wel contact opnemen. Het is nog te bekijken.

 

 

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het debat rond het huren van de Markgraaf.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

Feiten en context

Beknopt debat bij de behandeling van dit punt (het volledige debat is te beluisteren via de audio-opname op de website):

 

Filip Craen (Hove Beweegt): Het boeiende verkiezingsjaar 2024 is met een pak veranderingen. Dingen die wijzigen kunnen ook nood aan informatie met zich meebrengen. Gaat de gemeente hier een initiatief nemen om stemgerechtigde burgers te informeren. Je hebt nu een specifieke groep van 16, 17 jarigen die Europees mogen stemmen en ook 18-jarigen die nu voor het eerst stemmen. Welke initiatieven overweegt de gemeente?

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Hebt u kinderen in het 6de leerjaar? Want dan had al een tip van de sluier opgelicht geweest. De jeugdraad heeft het aanbod dat Bataljon uitgewerkt heeft opgenomen. Er zijn twee jongeren uit de jeugdraad die hiervoor trekker zijn. Dat traject loopt momenteel. De volgende stap is een enquête door de jeugdraad om te peilen waar jongeren wakker van liggen. Kiara van vrije tijd heeft al een ronde gedaan in het 6de leerjaar. Kiara begeleidt die jongeren zeer goed. U begrijpt dat ik mij op de achtergrond houdt. Dat is het traject met jongeren. Bataljong had een fantastisch cijfer: er zijn 1 miljoen jongeren die voor de eerste keer gaan stemmen. Katrien zal zich richten op de ouderen in het dienstencentrum. We gaan ook bekijken of de mindermobielencentrale kan ingeschakeld worden om mensen naar de stemlocatie te brengen. Er is ook de vraag geopperd om op verschillende plaatsen te stemmen: kan het dan niet in het dienstencentrum? Een argument om dat niet te doen is dat we het dienstencentrum dan minstens een week moeten sluiten en dat er dus een heel aantal senioren hun warme maaltijd missen. De centrumraad wilden dan ook meer inzetten op vervoer eerder dan de locatie te sluiten.

 

Filip Craen (Hove Beweegt): En de timing?

 

Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove): Dat traject loopt tot september als ze het volledige traject van Bataljong volgen met uiteindelijk een verkiezingsdebat als eindpunt.

 

 

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het debat rond verkiezingsjaar 2024.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

Feiten en context

Beknopt debat bij de behandeling van dit punt (het volledige debat is te beluisteren via de audio-opname op de website):

Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove): Hebt u bijzondere argumenten om dit te behandelen in geheime zitting?

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Gezien er personen betrokken zijn. Dan wordt de olifant in de kamer misschien niet benoemd?

 

Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove): Zijn er elementen die nog niet openbaar zijn via de procedure in het omgevingsloket? En uw vraag lijkt vooral informatief te zijn? Dan kunnen we het best in openbare zitting behandelen.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Er was een advies afgeleverd en dan ingetrokken. Dat had ook te maken met de rooilijn die op 3 of op 5 meter kwam te liggen. Wat is de situatie? Waarom wordt het advies ingetrokken?

 

Wim Bollaert (Fan van Hove): Vooreerst een warme oproep om onze werkgroep omgeving nog eens bijeen te roepen, want veel zaken worden daar open besproken. Het college van 

27 december – er was nog een verduidelijking gevraagd aan de advocaat – die is pas binnengekomen op 26 december. Gezien het al op de agenda stond, hebben we het punt ingetrokken om dan volledig te hernemen.  Ik wil hier niet heel het debat rond die wegenis hernemen. U weet dat we voor die gemeenteraadsbeslissing gelijk haalden bij Vlaanderen. Nu volgt er dus nog de beroepsprocedure bij de deputatie voor de eigenlijke omgevingsvergunning.

 

Nu volgt de beroepsprocedure. We blijven als college bij ons standpunt. We hebben aan twee bezwaren tegemoetgekomen. Ik zal een korte resumé geven:

  1. De aanvraag is onverenigbaar met het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’. De projectlocatie is overeenkomstig het gewestplan Antwerpen deels gelegen in woongebied en deels in woonuitbreidingsgebied.  Die projectlocatie is al sinds de inwerkingtreding al volledig herbestemd tot woongebied. Eigenlijk is daar geen verandering in gebracht.
  2. De aanvraag schendt de goede ruimtelijke ordening. Daar hebben we de omgevingsambtenaar gevolgd op de toetsingscriteria VCRO. Ja het is inpasbaar, want het gaat om grondgebonden vrijstaande eengezinswoning. Het gaat weinig impact hebben op de mobiliteit. In tegendeel: het karrenspoor gaat dat verbeteren. Het breekpaaltje blijft. Het aantal bewegingen blijft beperkt tot 2 woningen en hun bezoekers. De wegenis staat volledig in teken van de trage weggebruiker.

Schaal en ruimte gebruik: de verkaveling voorzien maar 3 nieuwe loten. We hebben daar wel de lezing gedaan vanuit het vlekkenplan, maar niet met de microscoop. Die verkaveling is geen alleenstaand geval – dat is een logisch overloop richting de iets grotere percelen. Eigenlijk klopt de morfologie.

Het bezwaar over de bomen in de bouwzone hebben we wel aanvaard. Deze stonden niet mee in de verkavelingsaanvraag. Bij de inrichting van de voortuin dient beplanting voorzien te worden en de aanwezige bomen moeten bewaard blijven. De groene poort moet blijven. Hinderaspecten hebben we niet gevonden. Er is een MER-screening geweest.

De tweede aanpassing is op basis van het advies van de advocaat. De voorgevelbouwlijn op 5 meter wordt geschrapt omdat er geen grond is (geen RUP, BPA). Als we dit opleggen moet dit vanuit de bestaande omgeving, wat we daar niet zien. Het is niet de bedoeling dat we zo maar een planaanpassing doen. We willen daar ook geen rechtsonzekerheid creëren. Je creëert daar een paradox als je van 3 meter naar 5 meter gaat, de deputatie zou dat er onmiddellijk uithalen. Waarom die 5 meter? Wat zeker speelt is dat groenscherm. Door de bouwlijn verder te leggen zou er meer groenbuffer zijn, dat is nu met voorwaarden ook in orde gebracht.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Er werd al verwezen naar paaltjes: die staan er meer niet dan wel in de Jos Coveliersstraat. Hoe gaat de gemeente daarmee om met palen die verdwijnen?

 

Wim Bollaert (Fan van Hove): Dat moeten we handhaven. Er is één breekpaal. De andere gaat op slot. Het risico bestaat altijd.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Is er een zicht op de huidige situatie?

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): Die paaltjes zijn op vraag van Boechout regelmatig weggenomen omdat ze daar aan het snoeien zijn. Dat is in samenspraak met de technische dienst.

 

 

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het debat rond de omgevingsvergunning voor Jos Coveliersstraat 131.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

Feiten en context

Beknopt debat bij de behandeling van dit punt (het volledige debat is te beluisteren via de audio-opname op de website):

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): In de aanpassing van het meerjarenplan in december 2023 konden we vernemen dat de plannen voor een uitbouw van het gemeentehuis definitief van de baan zijn. In de plaats daarvan wordt geopteerd voor een renovatie van het kasteel Weyninckhove. Daarvoor zijn ook behoorlijk grote bedragen in de budgettering ingeschreven (tot 1,3 miljoen euro in 2025). In de collegeverslagen konden we lezen dat de ‘projectgroep gemeentehuis’ ook geactualiseerd werd. Vandaar onze algemene vraag naar een stand van zaken van de plannen voor de renovatie. Bijkomende vragen: wordt er voor de renovatie nog steeds samengewerkt met dezelfde ontwerpers? En in hoeverre kunnen we een beroep doen op subsidies?

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): Er is recent een rondgang gedaan met de architecten om de toegankelijkheid van de site te overlopen. We komen sowieso in aanmerking voor het A-label. Het A+-label zal bouwtechnisch niet 100% haalbaar zijn, maar gezien de inspanningen kan Inter wel bekijken of er een afwijking toegestaan wordt en we alsnog in aanmerking komen voor een A+-label.

Architectenbureau OM/AR finaliseert de plannen op basis van de afspraken rond toegankelijkheid, bijvoorbeeld: hoe schikken we bureaus zodat er maximale toegankelijkheid is voor mensen in een rolstoel. Er is nog een volgend overleg gepland met Inter rond de criterialijst voor toegankelijke gebouwen – dat gaat dan over het kasteel en het gebouw van de technische dienst. Op deze manier kunnen de plannen in detail uitgewerkt worden rekening houdend met de criteria. Daarna zijn ze klaar om terug voorgelegd te worden aan het bestuur om vervolgens een omgevingsvergunning in te dienen. We plannen dan ook een toelichting aan de gemeenteraad. Wat betreft de subsidies: U had het daarnet ook al gehoord: overal worden subsidies gedecimeerd. Er stond in de meerjarenplanning oorspronkelijk een oorspronkelijke raming in van 150.000 euro in 2024 en 150.000 euro in 2025. Dat is koffiedik kijken. We gaan eens de omgevingsvergunning in aanvraag is, bekijken voor welke subsidies we in aanmerking komen. Het is nog niet geheel duidelijk of we dit volledige bedrag nog kunnen ontvangen.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): En de plannen?

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): Die zullen toegelicht worden in de gemeenteraad? Qua timing hangt dat van de criteria die we moeten bespreken – dat kan een maand of twee zijn en daarna lichten we de plannen toe. Dus bij deze: misschien voor het verlof?

 

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): En de projectgroep? Dat is de projectgroep genomen? En de raadzaal?

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): Dat ga je ook op toelichting zien. Naarmate de beslissing genomen is, om terug in het oorspronkelijke gebouw te gaan, heeft de administratie flink haar best gedaan zodat we hopelijk voor het verlof met gemoedsrust in verlof kunnen gaan.

 

 

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het debat rond de plannen voor de renovatie van Weyninckhove.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

Feiten en context

 

Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove): Hier heb ik twee mededelingen qua data. In dit verkiezingsjaar is het nieuw dat we de installatieraad al doen in de maand december. Houden we die in de eerste week op een dinsdag?

 

Dan wordt het de eerste dinsdag van december.

 

De volgende vraag gaat naar de leden van het auditcomité. Er zijn een aantal data voorgesteld. Ik hoop dat de leden van het auditcomité dit even kunnen nakijken. Is er een voorkeur tussen voor 7, 8 , 11, 14, 15, 18 of 21 maart?

Het wordt 21 maart.

 

Zijn er dringende variapunten in de raad? Stefan Beeldens u gaf aan een dringend punt te willen agenderen, dat de deadline niet had gehaald.

 

Stefan Beeldens (pH7-Positief Hove): Op het Sint-Laureysplein zijn de ondergrondse containers al enig tijd niet meer beschikbaar. Er ligt veel glasafval rond de glasbol. Wat is de reden en context dat de ondergrondse niet meer gebruikt wordt en wat is het vooruitzicht?

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): Ik erger mij daar ook aan in de lange wachtrij van de bakker. De ondergrondse container is niet van Igean, maar van een externe leverancier en die hebben problemen met toeleveraar. Er is een technisch probleem met de container. Het hangt ook onze voeten uit en we gaan er moeten achter zitten.

 

Jo Ampe (Hove Beweegt): Op de valreep zijn we erachter gekomen dat er een nieuwe bladblazer wordt gekocht – daar wordt gekozen voor een benzinemodel? Misschien is het te bekijken, want er zijn elektriche toestellen op de markt

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): We zullen dat meenemen, dat verbaast mij een stuk, want wij hebben ingezet op elektrische bladblazers.

 

Katia Devriendt (pH7-Positief Hove): Waar zijn de kunstwerken naartoe?

 

Gerda Lambrecht (N-VA): Er is een tentoonstelling geweest van de Geelhand en nog niet teruggehangen.

 

Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt): Er stond in de krant dat de vergunning van Fiberklaar is ingetrokken, naar aanleiding van de kasseien in de Kapelstraat.

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): Ik ga samen met schepen De Cleene binnenkort met Fiberklaar samenzitten.

 

Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove): Ik las in het collegeverslag dat er ondertussen een nieuwe vergunning is afgeleverd voor de Beukenlaan?

 

Bart Van Couwenberghe (N-VA): Ja, de Beukenlaan, maar we gaan sommige werken en afwerkingen bespreken met de verantwoordelijken van Fiberklaar.

 

 

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen en dringende vragen.

 

 

Publicatiedatum: 28/02/2024