Gemeente Hove

Zitting van dinsdag 19 december 2023

Om 20:01

Da Capo, Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

Juridische achtergrond

Artikel 32, 74, 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 

BESLUIT: Goedkeuring notulen
14 stemmen ja: Bart Van Couwenberghe (N-VA), Wim Bollaert (Fan van Hove), Gerda Lambrecht (N-VA), Lenn De Cleene (N-VA), Jozef Ampe (Hove Beweegt), Goedele Breyne (pH7-Positief Hove), Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt), Filip Craen (Hove Beweegt), Marie Misselyn (Hove Beweegt), Isabelle De Meese (pH7-Positief Hove), Jos Peeters (Fan van Hove), Irenè Arnalsteen (N-VA), Sandra Maes (N-VA) en Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove).
3 onthoudingen: Els Pauwels (Fan van Hove), Katia Devriendt (pH7-Positief Hove) en Veerle D'Haene (N-VA).
Motivatie onthouding Els Pauwels: Niet aanwezig op vorige zitting
Motivatie onthouding Katia Devriendt: Niet aanwezig op vorige zitting
Motivatie onthouding Veerle D'Haene: Niet aanwezig op vorige zitting
 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vorige zitting zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 19 december 2023

 

Juridische achtergrond

Artikel 249§1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan.

 

Artikels 8 tot en met 13 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van het meerjarenplan.

 

Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan.

 

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

 

De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 waarin het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

 

Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 waarin het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

 

Het besluit van de OCMW-raad van 15 december 2020 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

 

Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2020 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

 

Het besluit van de OCMW-raad van 14 december 2021 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

 

Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2021 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

 

Het besluit van de OCMW-raad van 20 december 2022 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

 

Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2022 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

 

Het besluit van de OCMW-raad van 26 september 2023 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

 

Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2023 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

 

Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW maken dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. Het meerjarenplan voor 2020–2025 is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

 

Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen geïntegreerd weergegeven. Een beleidsdoelstelling kan zowel acties/actieplannen omvatten voor de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW.

 

De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor gemeente en OCMW samen.

 

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

 

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. Om die reden moet het meerjarenplan (minstens) jaarlijks aangepast worden om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

 

Adviezen

De aanpassing meerjarenplan werd positief geadviseerd door het managementteam van het lokaal bestuur.

 

 

De aanpassing meerjarenplan van het lokaal bestuur Hove 12/2023 & vaststelling kredieten 2024 wordt vastgesteld met volgende cijfers:

 

Voor 2020

Beschikbaar budgettair resultaat: 6.119.790 EUR

Autofinancieringsmarge: 1.998.162 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 2.310.523 EUR

 

Voor 2021

Beschikbaar budgettair resultaat: 6.895.650 EUR

Autofinancieringsmarge: 1.365.984 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:1.572.089 EUR

 

Voor 2022

Beschikbaar budgettair resultaat: 7.009.249 EUR

Autofinancieringsmarge: 895.653 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 1.128.618 EUR

 

Voor 2023

Beschikbaar budgettair resultaat: 5.385.782 EUR

Autofinancieringsmarge: 1.168.803 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:1.244.917 EUR

 

Voor 2024

Beschikbaar budgettair resultaat: 719.566 EUR

Autofinancieringsmarge: -327.190 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: -246.591 EUR

 

Voor 2025

Beschikbaar budgettair resultaat: 1.098.655 EUR

Autofinancieringsmarge: 674.934 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:  771.304 EUR

 

Voor 2026

Beschikbaar budgettair resultaat: 261.606 EUR

Autofinancieringsmarge: 560.335 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:572.219 EUR

 

Voor 2027

Beschikbaar budgettair resultaat: 223.068 EUR

Autofinancieringsmarge: 642.534 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 679.446 EUR

 

 

BESLUIT: Vastelling aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 en kredieten 2024
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel OCMW van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vast.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Punt bijlagen/links AMJP 12-2023 wettelijke bundel.pdf Download
AMJP 12-2023 documentatie.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

Juridische achtergrond

        Het decreet lokaal bestuur.

        De statuten van Poolstok, inzonderheid de artikelen met betrekking tot de samenstelling en de werking van de bestuursorganen.

 

Feiten en context

De beslissing van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2023 inzake de toetreding van het lokaal bestuur Hove (gemeente en OCMW) tot Poolstok.

 

Daar het lokaal bestuur Hove als vennoot een afvaardiging heeft in de algemene vergadering van Poolstok, dient er één effectieve en één vervangend afgevaardigde aangeduid te worden.

 

Bestuur stelt voor om volgende afgevaardigden aan te stellen:

        Wim Bollaert als afgevaardigde

        Gerda Lambrecht als plaatsvervangend afgevaardigde

 

 

BESLUIT: Aanwijzing afgevaardigden algemene vergadering Poolstok
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

Bij geheime stemming worden volgende afgevaardigden aangeduid om het lokaal bestuur Hove te vertegenwoordigen tijdens deze bestuursperiode:

        volmachtdrager: Wim Bollaert

        plaatsvervangend volmachtdrager: Gerda Lambrecht

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

Juridische achtergrond

Gelet op het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en het Besluit van 28 juni 2019 van de Vlaamse regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en vereniging voor mantelzorgers en gebruikers.

 

Gelet op de beslissing van de Raad van Beheer van KINA d.d. 12/04/’12 tot de oprichting van een regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

 

Gelet dat de Regionale Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg KINA p.v. (RDGAT KINA) op 01/01/’13 erkend werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder het nummer GEZ/355; dat op 01/01/’18 OCMW Hove, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Nijlen en Schilde deel uitmaken van de dienst.

 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 30/08/’23 m.b.t. de nieuwe toekomststrategie van de RDGAT KINA, waarbij de ontwikkeling van een nieuw samenwerkingsmodel voor de RDGAT KINA, met implementatie vanaf 01/01/’24 en een mogelijke overgangstermijn tot 01/07/’24, werd goedgekeurd.

 

Gelet op de volgende beslissingen van de deelnemende lokale besturen:

        De beslissing van het Vast Bureau van lokaal bestuur Schilde d.d. 18/09/’23 tot de goedkeuring van de principes m.b.t. de nieuwe toekomststrategie voor de RDGAT KINA.

        De beslissing van het Vast Bureau van lokaal bestuur Nijlen d.d. 11/09/’23 tot de goedkeuring van de principes m.b.t. de nieuwe toekomststrategie voor de RDGAT KINA.

        De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van lokaal bestuur Wommelgem d.d. 21/09/’23 tot de goedkeuring van de principes m.b.t. de nieuwe toekomststrategie voor de RDGAT KINA.

        De beslissing van het Vast Bureau van lokaal bestuur Hove d.d. 02/10/’23 tot de goedkeuring van de principes m.b.t. de nieuwe toekomststrategie voor de RDGAT KINA.

        De beslissing van het Vast Bureau van lokaal bestuur Wijnegem d.d. 12/10/’23 tot de goedkeuring van de principes m.b.t. de nieuwe toekomststrategie voor de RDGAT KINA.

        De beslissing van het Vast Bureau van lokaal bestuur Schelle d.d. 16/10/’23 tot de goedkeuring van de principes m.b.t. de nieuwe toekomststrategie voor de RDGAT KINA.

Overwegende de bespreking van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een overeenkomst m.b.t. de overdracht van het personeel en het tijdspad met de taken die daarin ondernomen dienen te worden op het beleidsoverleg op 18/10/’23.

 

Overwegende de bespreking op het syndicaal overleg op 14/11/’23.

 

Overwegende de bespreking van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een overeenkomst m.b.t. de overdracht van het personeel en het tijdspad met de taken die daarin ondernomen dienen te worden op het overleg met de personeels- en dienstverantwoordelijken van de deelnemende OCMW’s op 16/11/’23.

 

Gelet op verdere bespreking,

 

 

BESLUIT: Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en overdracht personeel
eenparig aangenomen.
 

Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de RDGAT KINA met inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024.

 

Artikel 2

Goedkeuring te verlenen voor de uitrol van de principes uit de samenwerkingsovereenkomst, zoals de overdracht van het verzorgend RDGAT-personeel naar de deelnemende OCMW’s vanaf 1 januari 2024.

 

Artikel 3

De overdrachtsovereenkomst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

BESLUIT:

 

Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024